© 2015 Kennis in Werk en Bedrijf

KLACHTEN REGLEMENT


Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen voor de indiening en behandeling van klachten omtrent de dienstverlening van Kennis in Werk en Bedrijf.  

Bij het opstellen van het klachtenreglement voor Kennis in Werk en Bedrijf is rekening gehouden met de regeling terzake in de Algemene Wet Bestuursrecht en het Klachtenprotocol Lisv d.d. 12 maart 1999 (M 99.022).Artikel 1.  Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:  

 1. Kennis in Werk en Bedrijf , statutair gevestigd te Julianadorp; verder te noemen "KiWeB";  
 2. Een klacht: een schriftelijke uiting van ongenoegen afkomstig van een klant of een opdrachtgever over de wijze waarop de dienstverlening van "KiWeB" heeft plaatsgevonden;  
 3. Een klaagschrift: een schriftelijk stuk, waarin een natuurlijk of rechtspersoon een klacht uit over de dienstverlening van "KiWeB";
 4. De klager: degene die bij "KiWeB" een klacht indient of diens gemachtigde;  


Artikel 2.  Klachtrecht

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop "KiWeB" - of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van "KiWeB" - zich jegens hem heeft gedragen, een klacht in te dienen bij "KiWeB".  


Artikel 3.  Indiening van klachten

 1. Een klaagschrift is leesbaar opgesteld in de Nederlandse taal, is ondertekend door de klager en bevat tenminste:  

a)  de naam en het adres van de klager;  

b)  de dagtekening;  

c)  een omschrijving van de gedraging, waartegen de klacht zich richt.  

 1. Klachten kunnen op de volgende wijze worden ingediend:

a)  Schriftelijk:

Kennis in Werk en Bedrijf

Drooghe Bol 3006

1788 VD JULIANADORP

b)  E-mail: info@kennisinwerkenbedrijf.nl  

 

Artikel 4.  Termijn van behandeling

 1. Het klaagschrift wordt binnen zes weken na ontvangst van de klacht afgehandeld.  
 2. "KiWeB" kan vanwege bijzondere omstandigheden de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager onder vermelding van de reden van vertraging in de klachtenafhandeling en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.


Artikel 5.  Niet ontvankelijkheid klacht

"KiWeB"  is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen indien:  

 1. Eenduidig vaststaat dat niet "KiWeB" - of een organisatie dan wel een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van "KiWeB" - maar een derde partij onderwerp van de klacht is;
 2. De klacht betrekking heeft op een gedraging die reeds eerder met inachtneming van een voor "KiWeB" geldende klachtenregeling is behandeld;  
 3. De klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;  
 4. De klacht betrekking heeft op een gedraging die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan wel een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is geweest.


Artikel 6.  Bevindingen  

 1. Indien de klager niet voldoet aan het verzoek van de behandelaar te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt “KiWeB” de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.  
 2. “KiWeB” stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.  

 

Artikel 7.  Registratie

 1. "KiWeB" draagt zorg voor de registratie van de ontvangen klachten.  
 2. "KiWeB" stelt jaarlijks een rapport op over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen.  

 

Artikel 8.  Slotbepalingen

 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 12 april 2011;  
 2. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klachtenreglement "KiWeB" '.  
 3. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derden en de betrokkene met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet betrokkene uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De betrokkene kan hiertegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
 4. De verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van verwerking direct te beëindigen.

 

Artikel 9.  Bewaartermijnen

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
 2. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact door of namens de verantwoordelijke met de betrokkene. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.
 3. Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de betrokkenen terug te herleiden persoonsgegevens twee jaar na de overeengekomen beëindiging van de begeleiding van de betrokkene verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.  


Artikel 10.  Klachten

 1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd en/of indien betrokkene meent andere redenen tot klagen te hebben, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.
 2. De verantwoordelijke zal de klacht conform de Klachtenregeling van de verantwoordelijke in behandeling nemen.