© 2015 Kennis in Werk en Bedrijf

DISCLAIMER


Op deze Kennis in Werk en Bedrijf-site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.


  1. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
  2. De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Kennis in Werk en Bedrijf (hierna tezamen aangeduid met 'KiWeB-sites') zijn bedoeld ter algemene informatie. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
  3. Kennis in Werk en Bedrijf heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de KiWeB-sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Kennis in Werk en Bedrijf staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kennis in Werk en Bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  4. Kennis in Werk en Bedrijf aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
  5. Kennis in Werk en Bedrijf garandeert evenmin dat de KiWeB-sites foutloos of ononderbroken functioneren.
  6. Op de KiWeB-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Kennis in Werk en Bedrijf niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Kennis in Werk en Bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  7. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
  8. Kennis in Werk en Bedrijf, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de KiWeB-sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
  9. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de KiWeB-sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kennis in Werk en Bedrijf, de inhoud van de KiWeB-sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.
  10. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Kennis in Werk en Bedrijf.


Op de Kennis in Werk en Bedrijf-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.